Serto - Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

1. Rekisterinpitäjä

KiiltoClean Oy

PL 157

20101 TURKU

puh. 020 7710 400

2. Rekisteriasioita hoitaa

KiiltoClean Oy
Hanna Hirvonen, hanna.hirvonen@kiilto.com
PL 157

20101 TURKU

puh. 020 7710 400

3. Rekisterin nimi

Serto ”Voita vuoden pesuaineet!”-kuluttaja-arvonnan voittajien rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on luovuttaa palkintovoitto. Oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteri sisältää Serto ”Voita vuoden pesuaineet!” –kuluttaja-arvonnassa voittaneiden henkilöiden henkilötietoja, jotka on kerätty internetin kautta henkilöiltä itseltään. Henkilörekisteriin tallennetaan tiedot, jotka henkilö täyttää lomakkeeseen osallistumisen yhteydessä.

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat lomakkeella kerätyt tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tietoja suunnitellaan säilytettävän maksimissaan kuukausi kampanjan päättymisen 31.12.2020 jälkeen. 

6. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ja tiedonvastaanottajan ulkopuolelle. Tiedonvastaanottajana toimii sivuston palveluntuottaja Into-Digital Oy. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, ja tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, täydennettävää tai poistettavaa, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Edellä mainituissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetulle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Arvontaan osallistuvien tietoja sisältävän rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän ja tämän yhteistyökumppaneiden työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.